top of page

Services

Đây là những sản phẩm chất xám của Hoàng Anh, giúp các bạn học hỏi, thực hành và trải nghiệm về Parent Connect và Project Insight.

Khóa học Cách trò chuyện với con tạo kết nối
(online)

Khóa học Viết hiệu quả cho người đi làm
(online)

Parent Retreat
(offline)

bottom of page